Scholen Twijzelerheide mogelijk onder één dak

Twijzelerheide Noventa en Roobol hebben, als gezamenlijke basisschoolbestuurders, de gemeente Achtkarspelen laten weten dat zij voor beide basisscholen in Twijzelerheide een passende oplossing willen. De bestuurders willen de mogelijkheid onderzoeken of er voor De Reinbôge en it Twaspan een school onder één dak mogelijk is. Samengaan kan een stap zijn naar een samenwerkingsschool, maar is nu nog niet aan de orde. Bovendien is dat een besluit van Noventa en Roobol in samenspraak met de ouders van de schoolgaande kinderen in het dorp. Beide schoolbesturen hebben inmiddels met ouders gesproken en geïnformeerd over de plannen. De gemeente Achtkarspelen heeft op de vraag of ze mee willen werken aan het samenwerkingsinitiatief positief gereageerd.

Concreet is gevraagd of Achtkarspelen qua huisvesting rekening wil houden met de nieuwbouw. Wethouder Spoelstra heeft daarop tijdens overleggen met de schoolbesturen in december 2018 positief gereageerd. Dat heeft geleid tot financiële ruimte in het Integraal Huisvestings Plan (IHP). In het plan staat wat er de komende 10-15 jaar met de schoolgebouwen in Achtkarspelen zou moeten gebeuren en hoeveel geld dat dan gaat kosten. Het IHP is op 25 april door de raad van Achtkarspelen vastgesteld.

Rol gemeente Achtkarspelen

De komende periode kijkt het college wat er gerealiseerd kan worden, welke slimme combinaties mogelijk zijn en ook waar er eventueel gebouwd kan worden. Verder is het aan de scholen en de ouders van hun leerlingen of er voor een vorm van samenwerking wordt gekozen. Achtkarspelen is voorstander van samenwerking, maar heeft in de besluitvorming geen formele rol en bevoegdheid. Voor de uitwerking en realisatie van de ambities en plannen voor de basisscholen in Twijzelerheide is de gemeente wel een belangrijke gesprekspartner, vanuit die rol zal er ook volop betrokkenheid zijn.