Woonenquête: nieuwbouw in Buitenpost hoognodig

BUITENPOST Het aanbod aan woonruimte schiet toenemend tekort in Buitenpost. De bijna 500 woningzoekenden op de wachtlijst bij woningcorporatie SWA en tal van signalen van de inwoners zijn al lange tijd reden voor Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) om hierover de noodklok te luiden.

Als reactie daarop is sinds kort een nieuw burgerinitiatief actief, de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB), dat met ondersteuning van PBB probeert dit probleem aan te pakken. Als eerste daad heeft de IWB samen met PBB en dorpsblad De Binnenste Buiten van 16 augustus tot en met 6 september 2020 een eigen onderzoek naar de beleving en de toekomst van het wonen in Buitenpost gedaan.

Zowel via internet als via De Binnenste Buiten kon door dorpsgenoten aan de enquête worden meegedaan. Maar liefst 537 dorpsgenoten deden mee en PBB en de IWB zijn bijzonder ingenomen met dit resultaat. Na analyse van de grote hoeveelheid beschikbaar gekomen informatie zal het veel houvast geven bij de beantwoording van belangrijke vragen.

Vertrek

Voor PBB en de IWB is het een nadrukkelijke bevestiging dat het onderwerp ‘wonen’ in Buitenpost leeft. Het onderstreept ook de standpunten van Plaatselijk Belang Buitenpost en de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost. Een voorbeeld: de overgrote meerderheid van de geënquêteerden geeft aan naar genoegen in Buitenpost te wonen, eenzelfde aantal geeft aan binnen 10 jaar te willen verhuizen en in het dorp te willen blijven, maar ruim 80% geeft aan het woningaanbod onvoldoende te vinden!

Verschillende keren werd ook aangegeven dat dit gegeven zeker aanleiding kan zijn om uit het dorp te vertrekken, voor PBB en de IWB een slecht te verteren zaak. Temeer omdat is gebleken dat het dorp zeker de kwaliteiten heeft voor aantrekkelijk wonen voor de huidige maar ook nieuwe inwoners.

Werk aan de winkel

PBB als de IBW stellen nu hernieuwd dat een actief woningbouwbeleid van de Gemeente Achtkarspelen hoognodig is en er werk aan de winkel is voor alle partijen die bij het wonen in Buitenpost betrokken zijn. PBB en de IWB roepen in een schrijven aan de Raad en het College van Achtkarspelen op om in de binnenkort in de gemeenteraad te bespreken Concept-Woonvisie te kiezen voor ambitie en adequaat te reageren op de dringende woonvraag die nu zichtbaar is. Het is een essentiële voorwaarde om een gezonde toekomst voor het dorp op langere termijn te blijven garanderen.

De IWB gaat op korte termijn verdere actie ondernemen. Niet alleen de gemeente Achtkarspelen en haar raadsfracties, ook met andere partijen die hierin van belang kunnen zijn wordt snel het gesprek aangegaan. Ze wordt hierbij gesterkt door het grote aantal positieve en aanmoedigende reacties die aan de enquêtes waren toegevoegd. Ze wist het al, maar het onderzoek was ook daarover duidelijk: Buitenpost blijft voor de meeste eigen inwoners een prima plek om te wonen.