Waadfûgelwerkgroep: Vogeltellers in Waddenzee

BLIJE - Een groep bevlogen mensen uit de regio is al bijna vijftig jaar bezig met het vergaren van kennis over ‘onze’ wadvogels. Zij zijn verenigd in de Waadfûgelwurkgroep, een onderdeel van de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF).

Het Noordfriese Waddengebied is enorm rijk aan vogels. In ieder jaargetijde tref je ze in grote aantallen aan op de kwelders en het droogvallend wad. Sommige blijven hier maar kort om energie op te doen voor hun doorreis naar hun broed- of overwinteringsgebied. Andere verblijven hier jaarrond en gebruiken de waddenkust ook om te broeden en hun jongen groot te brengen.

Wineke Evenhuis uit St. Annaparochie en Wopke van der Heide uit Hijum zijn beiden al jarenlang actief voor de Waadfûgelwurkgroep. Wineke is broedvogelteller in de zomerpolder bij Ferwerd en Wopke is jaarrond teller van alle soorten in het gebied Noard Fryslân Bûtendyks achter Blije.

Wineke: ,,In het begin was dat vooral als eierzoekster in de vrije natuur, maar gaandeweg wilde ik steeds meer weten over de vogelsoorten en hun ontwikkeling. Toen er in Hallum een cursus werd aangeboden voor het tellen van vogels heb ik mij aangemeld en ging er een wereld voor mij open.’’

Er worden diverse soorten tellingen georganiseerd voor bijvoorbeeld broedvogels waarbij volgens een vaste procedure het aantal broedterritoria van een bepaalde soort in kaart wordt gebracht. Voor de weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur gebeurt dat door in de broedtijd een reeks bezoeken te brengen aan een bepaald gebied. Voor de kolonievogels zoals kluut, visdief en noordse stern gebeurt dat veelal met een telescoop op afstand door het schatten van dichtheden. De gegevens worden na afloop van de tellingen centraal verzameld en statistisch bewerkt. Over een reeks van jaren kunnen zo betrouwbare uitspraken worden gedaan over de ontwikkeling van soorten.

Steeds meer mensen ontdekken het waarnemen van vogels als een boeiende hobby. De wurkgroep organiseert regelmatig scholingscursussen, maar ook deelnemen aan een telronde behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie is verkrijgbaar bij bestuurslid Albert Formsma tel: 06-52451701.