Fries Actieplan Jeugd kan van start

Leeuwarden - Het Portefeuillehouderoverleg Sociaal Domein Fryslân (SDF) heeft goedkeuring verleend aan het Fries Actieplan Zorg voor Jeugd 2018-2020; ‘Foar Fryske Bern’.

De wethouders van de twintig deelnemende Friese gemeenten (foto) zijn donderdagmiddag eenstemmig tot dat oordeel gekomen. Daarmee is de Friese aanvraag binnen het landelijke Programma Zorg voor Jeugd compleet en kan gedurende drie jaar aanspraak worden gemaakt op een budget van 1.373.904 euro per jaar.

Het Fries Actieplan Zorg voor Jeugd is een uitvloeisel van het in april 2018 verschenen landelijke Programma Zorg voor Jeugd van het Ministerie van VWS.  In de uitvoering van dat ambitieuze programma hebben de 42 Jeugdzorgregio’s een belangrijke rol gekregen. In het programma is een zestal concrete doelen geformuleerd:

  • betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen;
  • meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;
  • alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen;
  • kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden;
  • jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt;
  • investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals.

Provinciebreed
Voor de uitvoering is in de periode 2018 tot en met 2020 landelijk een bedrag van €108 miljoen via het Transformatiefonds beschikbaar om de vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp te ondersteunen. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, worden ‘Regionale deals Jeugd’ gesloten. Daarvoor hebben jeugdhulpregio’s een driejarig transformatieplan opgesteld dat aansluit op de actielijnen van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’. Het Fries Actieplan Jeugdzorg is ontstaan uit een samenwerking van de twintig Friese gemeenten, aanbieders van jeugdhulp, verwijzers, onderwijs en zorgbelang Fryslân. Formeel is de gemeente Leeuwarden verantwoordelijk voor de indiening van het actieplan, maar het betreft duidelijk de gehele provincie Friesland. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande structuur van de centrumregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF).