Vervolgplannen Regiodeal Noordoost Fryslân officieel bekrachtigd

Regio - Om de leefbaarheid van Noordoost Fryslân te kunnen waarborgen, heeft de regio een vitale en duurzame economie nodig.

Daarom hebben overheden, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineen geslagen. Maandag 24 september zetten 43 organisaties hun handtekening onder de tweede fase van de Regiodeal Noordoost Fryslân. De projecten uit deze vervolgfase moeten de regionale economie een flinke impuls geven: een stijging van het bruto regionaal product met €400,- miljoen in 2025.

De ondertekening van de Regiodeal Noordoost Fryslân fase II vond plaats tijdens het regiocongres ‘Regiodeal II, doorschakelen naar een hogere versnelling’ in Theater Sense in Dokkum. Sprekers Jelle Boerema (wethouder van Kollumerland c.a. en bestuurlijk trekker van de Regiodeal Noordoost Fryslân), Johannes Kramer (Gedeputeerde Provincie Fryslân en regiogedeputeerde) en Karen van Dantzig (hoofd afdeling Bestuurlijke Organisatie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) benadrukten onder andere het belang van samenwerking binnen een regio. Uit het panelgesprek met Jeroen Gebben (burgemeester Tytsjerksteradiel), Jan van Iersel (bestuurslid NHL Stenden Hogeschool) en Leon van der Meer (directeur Probo) bleek dat de wil tot samenwerken tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven er wel degelijk is en in de meeste gevallen ook in de praktijk kan worden gebracht.

Versterking regionale economie

De Regiodeal Noordoost Fryslân, op 17 juli 2017 getekend door 42 organisaties, was de eerste regiodeal in Nederland. De plannen uit deze eerste fase zijn nu uitgewerkt in concrete projecten: de Versnellingsagenda. Doel is om het bruto regionaal product van de regio met €400,- miljoen te verhogen naar €2.7,- miljard in 2025. De nadruk ligt daarbij op de economisch sterke sectoren in de regio: bouwnijverheid, metaal, agrifood en toerisme&recreatie. Door de economie aan te jagen, blijft Noordoost Fryslân een aantrekkelijke regio om in te wonen, werken en recreëren.

Samenwerkende partijen

De Regiodeal Noordoost Fryslân fase II is ondertekend door de volgende partijen: Ministerie van BZK, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Gemeente Achtkarspelen, Gemeente Dantumadiel, Gemeente Dongeradeel, Gemeente Ferwerderadiel, Gemeente Kollumerland c.a., Gemeente Tytsjerksteradiel, Rijksuniversiteit Groningen, Van Hall Larenstein, Nordwin College, Friesland College, NHL Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort, Lauwers College, Singelland, Thorbecke Academie NHL, Dockinga College, Impulse Kollum, Dalton Dokkum, CSG Liudger, Hanze Hogeschool, Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân, Kennislab Noordoost Fryslân, LTO Noord, Noardlike Fryske Wâlden, Agrarisch Collectief Waadrâne, Friese Milieufederatie, Nationaal Park De Alde Feanen, Stichting RMT, Circulair Friesland, VNO-NCW Noord, MKB-Noord, ONOF, Innovatiepact Fryslân, Gouden Driehoek, NOM, Ynbusiness, Rabobank Drachten Friesland Oost, Rabobank Noordoost Friesland en UWV werkbedrijf Friesland.