Sjonger Gaatze Bosma te gast op Berneopfang yn Feanwâlden

Feanwâlden - Op tiidsdeitemoarn 5 juny, wie sjonger en performer Gaatze Bosma te gast by de pjutten fan it bernedeiferbliuw “Kinder- Wille” en pjutte-opfang “Jodocus” yn Feanwâlden.

Dat yn in it ramt fan de Fryske Foarlêswike, dy rint fan 4 oant ‘e mei 8 juny. Gaatze hat foarlêzen út it boekje fan Tomke, dat alle pjutten fergees mei nei hûs krije, dit jier mei it tema “Freonskip”.

As ôfslúter hat Gaatze de pjutten bliid makke mei in ferske op de gitaar. It wie in prachtige moarn.

Foto’s Sake Beerstra