Archeologische vondsten uit Steentijd

GERKESKLOOSTER - De oostelijke oever van de Stroobossertrekvaart wordt heringericht. Hiervoor zal een 3,0 tot 4,4 meter brede strook langs de oever worden afgegraven tot 1,12 m -NAP.

De graafwerkzaamheden zijn echter bedreigend voor eventuele archeologische resten. Ten behoeve van de vergunningsaanvraag is daarom op basis van de richtlijnen van de Friese Archeologische MonumentenKaart Extra een bureauonderzoek, een inventariserend veldonderzoek en een karterend booronderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn op twee locaties binnen het traject aanwijzingen voor een archeologische vindplaats gevonden. De zuidzijde van het traject ligt in de randzone van een pingoruïne. Hier bleek de top van de pleistocene afzettingen veelal nog intact te zijn. In het karterende onderzoek zijn meerdere vuurstenen artefacten gevonden, die een sterke aanwijzing vormen voor de aanwezigheid van een vindplaats uit de Steentijd. Vandaar dat is besloten af te zien van de werkzaamheden in dit gedeelte, waardoor de vindplaats niet meer bedreigd wordt en geen nader onderzoek nodig is. Aan de noordzijde van het traject is tijdens het onderzoek een laag met archeologische indicatoren aangetroffen. De aard van deze laag is onduidelijk. Aangezien over de laag natuurlijke klei is afgezet, zal de laag vermoedelijk uit de periode IJzertijd - Middeleeuwen dateren. Voor deze locatie is een archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van een waarderend proefsleuvenonderzoek, om duidelijkheid te krijgen over de aard, datering en waarde van de laag. Vanwege de ligging direct langs een vaart is het niet mogelijk dergelijk onderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden uit te voeren. In dit geval wordt daarom de variant archeologische begeleiding het meest geschikt geacht. De werkzaamheden reiken tot op de bovenzijde van de archeologische laag. Aangezien er geen graafwerkzaamheden gepland zijn, en archeologische resten dus bewaard kunnen blijven, is een nadere opgraving niet van toepassing.