Minder personeel bij Provincie Fryslân

Leeuwarden - Door onder andere het afronden van grote infraprojecten en het krimpen van de provinciale begroting gaat de provincie Fryslân werken met minder personeel.

Komend jaar neemt het aantal arbeidsplaatsen af met 110 fte. Dit gebeurt zonder gedwongen ontslagen.

Een aantal maatregelen: tijdelijke contracten worden niet verlengd (10 fte), het aantal inhuurkrachten wordt teruggeschroefd (40 fte) en de brug- en sluiswachters van het Prinses Margrietkanaal (15 fte) gaan over naar Rijkswaterstaat. Ook is er vrij veel natuurlijk verloop door pensioenen.

Provinciale Staten, het personeel en de medezeggenschapsraad zijn geïnformeerd over de plannen. De Ondernemingsraad is betrokken bij het opstellen van het SPP. Bij de verdere uitwerking worden het personeel en de OR nauw betrokken.

Met het SPP en de ingezette wijze van werken met opgaven is nu extra budget beschikbaar. Dit biedt kansen en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van personeel om blijvend benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen en onderhouden. Provinciale Staten zijn gevraagd het plan in juni te behandelen.