Fanatiek kaatsen bij partij in Hantum

HANTUM - Kaatsvereniging De Kletsers hield zaterdag voor de junioren en senioren de Sjouke Hiemstrapartij. Bij de senioren waren er vijf parturen van de partij. In totaal waren er dertien opgaven, dus twee parturen van twee en drie van drie. Bij de junioren waren ook weer vele kaatsers die zich op hadden opgegeven. Bij de welpen waren er tien en werd er in poulesysteem gekaatst. Bij de pupillen waren er acht. Daar werd eveneens in poulesysteem gekaatst.

Bij de welpen werden Tineke Kuipers en Jelle Meindert Miedema eerste. De tweede prijs was voor Jorn Wiersma en Jelte Plantinga.

Bij de pupillen was er een eerste prijs voor Menno Eelkema en Peder Dijkstra. De tweede prijs was voor Rixt Sijens en Reinder van der Woude.

Bij de senioren was de eerste prijs voor Jelle Auke Vrieswijk, Jan Arjen Vrieswijk en Jan Dirk Noordstra, gevolgd door Jorrit de Jong, Durk Pieter Hiemstra en Sietske de Vries.