Ingezonden: Mienskip Burdaard voelt zich niet gehoord

BURDAARD - ‘De Mienskip’ staat sinds jaar en dag op 1 bij de provincie Fryslân. Dit overheidsorgaan betrekt de burger met alle liefde bij haar besluitvorming. Zo ook bij besluiten over het busvervoer in Noordoost-Fryslân.

Máár; wanneer je de Mienskip op 1 zet moet je niet alleen hóren wat zij te zeggen heeft, je moet ook luísteren naar wat de gegoede burgerij wil. En hier gaat de Provincie de mist in. De Mienskip op 1 betekent voor Burdaard namelijk een 8 maanden durende strijd waarbij het dorp uiteindelijk moegestreden, met lege handen de arena verlaat. Wat is er aan de hand?

Burdaard wil, al jarenlang, graag een bushalte bij het dorp. De dichtstbijzijnde is die van Readtsjerk, beter bekend als Stiennendaam. Zowel de toegangsweg naar de halte alsmede de halte zelf zijn helaas onveilig gebleken en, zeker bij slecht weer, zijn het drie wel hele lange kilometers op de fiets. Plotseling lijkt daar de oplossing te zijn; de provincie gaat lijn 51 strekken. Hiermee wordt zowel geld als tijd bespaard door de bussen uit de dorpskernen te halen en lángs de dorpen te laten rijden. Alle belanghebbenden, óók het Dorpsbelang Burdaard-Jilsum e.o. zijn uitgenodigd om iets van de nieuwe plannen te vinden en eventuele wensen of alternatieven aan te dragen. De plannen zijn namelijk niet in beton gegoten! Als dit geen knap staaltje Mienskip is dan weet de Provincie het ook niet meer. En oh ja, het plan van de Provincie bespaart de reiziger acht minuten reistijd en de belastingbetaler nog eens acht ton aan euro’s.

Na kennis van dit plan te hebben genomen, stelt Burdaard voor om de acht minuten tijdsbesparing te gebruiken om de bus dan langs Burdaard te laten rijden. Hiermee zijn de overige reizigers weliswaar geen acht minuten sneller ter plaatse maar nog steeds wel vier of vijf ten opzichte van de huidige situatie. Extra geld kost het niet, hooguit iets minder besparing voor de Provincie en Arriva en daar staat dan tegenover dat een heel dorp de mogelijkheid krijgt te groeien door een goede OV voorziening en, zeker niet onbelangrijk voor Provincie en Arriva, dit plan zal leiden tot meer reizigers vanuit Burdaard en het achterland. Een win-win situatie dus voor alle partijen.

De Provincie geeft echter aan niks in het plan te zien omdat het te veel kost, slecht is voor overige reizigers en te weinig extra reizigers oplevert. De leden van de Provinciale Staten zien gelukkig wél alle voordelen van dit plan en geven de Provincie, door middel van een motie, opdracht om het gesprek met Burdaard te verlengen naar aanleiding van hun inbreng in de vergadering, met Burdaard te zoeken naar betere alternatieven voor het dorp en het dorp te betrekken in het experiment. Daarbij moet, onder andere, ook de volgende suggestie worden meegenomen: “Het dorp aandoen met de lijnbus en beoordelen of dat leidt tot substantieel meer gebruik van het OV (minimaal + 20%)”.

Op 2 april 2018 volgt het Besluit van GS over de start van het experiment met buslijn 51. Verrassend genoeg vrijwel identiek aan het verlengingsvoorstel zoals op 28 september 2017 gepresenteerd. De Provincie heeft dus besloten de motie van de invoering van een buslijn van en naar Burdaard niet uit te voeren. Hierbij beroept de Provincie zich op een uiterst merkwaardig rapport. Een rapport overigens wat Burdaard, ondanks drie verzoeken daartoe, niet eerder ontvangt dan samen met het genomen besluit. Wat is er dan merkwaardig aan het rapport?

De Provincie geeft aan dat er naar verwachting –wie dit precies verwacht of waarop deze verwachting is gebaseerd is volstrekt onduidelijk- maximaal 25 extra reiziger = 4.300 extra reizigers per jaar gebruik gaan maken van het OV. Het huidige aantal gebruikers is ruim 3.000 dus niks 20% extra reizigers maar meer dan een verdubbeling! Maar nee; de Provincie stelt dat de leden van de Provinciale Staten hebben bedoeld dat er 20% meer instappers over de hele lijn moeten komen. En dat zijn er 50.000. En nee; een dorp met 1.200 inwoners slaagt er niet in jaarlijks 50.000 extra reizigers te leveren. Hoe belachelijk kun je het maken. Daarnaast stelt het rapport dat de overige reizigers op de lijn langer onderweg zullen zijn en dat de kosten voor het aandoen van Burdaard twee ton zullen zijn. Hierbij gaat de Provincie dan uit van de huídige situatie. Het voorstel van Burdaard en de motie van PS moet echter worden gezien in combinatie met het strekken van de lijnen waarbij er dan wel degelijk sprake is van mínder reistijd voor de overige reizigers en niet meer kosten maar minder bespáring voor De Provincie. Maar goed; dit rapport is gebruikt om het besluit op te nemen en daarmee is de kous dus af. Hoezo was het plan niet in beton gegoten?

Dat een bus naar Burdaard een boost geeft aan de regionale economie, het dorp aantrekkelijker maakt voor bewoners maar ook voor toeristen, dat de huizenprijzen stijgen en dat het welzijn van de (oudere) burgers wordt verhoogd door te voorkomen dat ze in een isolement raken, telt ook al niet. Geld speelt de hoofdrol. Met een beetje provinciaal en financieel gegoochel, goede wil én een luisterend oor naar de Mienskip, zou het voorstel van Burdaard 100% kans van slagen hebben gehad maar nee…..

Geen bus voor Burdaard dus. Maar gelukkig; de Provincie laat Burdaard niet in de kou staan. Verheugd hebben ze ons meegedeeld dat zal worden onderzocht of kan worden aangehaakt bij het toekomstige scholierennetwerk. Benieuwd wie dit onderzoek gaat verrichten. En hoe. En wat de conclusie zal zijn. En of we aan het einde van de rit weer met lege handen staan. Omdat we geen 50.000 extra reizigers per jaar kunnen leveren.

De Mienskip van Burdaard-Jislum e.o. voelt zich niet gehoord!

Nynke Iedema namens Dorpsbelang Burdaard-Jislum e.o.