Arlanta en VCBO Kollumerland bestuurlijk samen

dokkum/kollum De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, het directeurenoverleg, de raden van toezicht en het bestuur hebben een intentieverklaring voor een bestuurlijke fusie tussen Arlanta en VCBO Kollumerland ondertekend.

Hiermee is het startschot gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid en gevolgen van fusie.

De voorzitter van het college van bestuur, Carin Doodeman, schetste een beeld van beide organisaties. Tevens beschreef zij het perspectief voor de toekomst, waarbij vanuit schaalgrootte meer mogelijkheden ontstaan voor toekomstbestendig onderwijs en goed werkgeverschap. Er is sprake van uitwisseling tussen directie en medewerkers. Ook wordt er volop gewerkt aan gezamenlijk onderwijskundig en organisatorisch beleid. Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat het samenwerken vanuit twee organisaties tot onnodige dubbele werkzaamheden leidt, dit onderstreept de noodzaak tot fuseren.

De avond werd afgerond met het ondertekenen van de intentieverklaring. In deze verklaring wordt de intentie uitgesproken bestuurlijk te gaan fuseren en hiervoor de komende periode een onderzoek te starten. Op 5 juni wordt het voornemen tot fusie besproken met de leden van de vereniging VCBO Kollumerland. Tijdens de periode van het onderzoek volgt informatie via een nieuwsbrief. Ook zullen ouders en leerlingen regelmatig betrokken worden bij de ontwikkelingen rondom de fusie.

Pas als het onderzoekstraject en de besluitvorming zorgvuldig zijn doorlopen, wordt besloten tot fusie. Het streven is te fuseren per 1 januari 2019.