Buordsje by de dyk | Biologisch tuinieren met burenhulp

Bij Lutske Kingma (61) haar ‘buordsje oan de dyk’ aan de Hikkaarderdyk in Jislum betreft het assortiment hoofdzakelijk een selectie van de vruchten van het veld en de teelt vanuit vier tuintjes.

Lutske Kingma: ‘Even in praatsje meitsje. Dat is ek ien fan de leuke kanten fan sa’n kastje oan de dyk.”

Lutske Kingma: ‘Even in praatsje meitsje. Dat is ek ien fan de leuke kanten fan sa’n kastje oan de dyk.” Foto Jelle Raap

Zelf eten Lutske, haar man Feije Merkus en zoon Sake het liefst groenten uit de directe omgeving. ,,Fanút ús eigen tún mei ik alles wol, fan Lidl net”, stelt Merkus vanuit de wetenschap dat groenten uit de volle grond voor een meer intense smaakbeleving zorgen.

Nieuws

Meest gelezen

menu