Ontvlechting Dantumadiel en Noardeast-Fryslân nog niet klip en klaar

Nu staan de logo's van beide gemeenten op de auto's van de buitendienst, maar dat is verleden tijd op 1 januari 2024. Foto LC

Dantumadiel mag, na ontvlechting, enkel nog diensten van Noardeast-Fryslân afnemen als over zes tot acht jaar naar een herindeling wordt gekeken. Dat stelt de gemeente Noardeast-Fryslân in een brief aan het college van Dantumadiel.

Per 1 januari 2024 scheiden de ambtelijke wegen van beide gemeenten en eindigt de centrumregeling samenwerking. De samenwerking verliep vanaf het begin af aan stroef.

Voor de kosten van de ontvlechting reserveerde Dantumadiel eind mei zo’n €800.000,-. Als uitgangspunt voor het vormgeven van de organisatie en dienstverlening vanaf 2024 koos de raad van Dantumadiel voor een uitvoeringsgemeente. Dat wil zeggen dat Dantumadiel de meeste gemeentelijke taken weer op zich neemt. Voor complexe zaken is er ruimte voor externe inhuur of samenwerking met buurgemeenten.

Zand in de motor?

Noardeast-Fryslân lijkt nu zand in de motor van Dantumadiel te strooien. Zij heeft Dantumadiel laten weten dat zij enkel diensten aan haar buurgemeente wil leveren als Dantumadiel over zes tot acht jaar gaat herindelen. Onder regie van de provincie willen de buren hierover met elkaar in gesprek.

In een reactie op de brief van Noardeast geeft Dantumadiel aan niet over het mandaat te beschikken om een dergelijke bestuurlijke stip op de horizon te zetten. Immers, de raad koos voor Dantumadiel als een sterke zelfstandige gemeente. Een standpunt dat ook na de gemeenteraadsverkiezingen van maart ongewijzigd bleef. Het merendeel van het Dantumadielse electoraat stemde op partijen die tegen een gemeentelijke fusie pleitten.

‘Gearwurkje kin bêst’

,,De gearwurking sa ’t dy no is, wurket foar ús net,” laat wethouder Kees Wielstra (Gemeentebelangen Dantumadiel) weten. ,,Wat ús oanbelanget bliuwe wy gearwurkjen, mar mei oare betingsten en op oare ûnderdielen. Dêr ’t we inoar net bekonkurrearje of dêr ‘t gjin politike rûzjes út ûntstean kinne, kin dat bêst. Der ride no fiif jiskeweinen dy ‘t foar twa gemeenten it smoargens ophelje. As we dat splitse is dat foar beide partijen yneffisjint.”

Geen gedwongen ontslagen

Alle ambtenaren staan momenteel op de loonlijst van Noardeast-Fryslân. Hoe de verdeling van het personeel over de twee gemeenten geregeld zal worden is nog onbekend. ,,Er volgen in elk geval geen gedwongen ontslagen en zowel Noardeast-Fryslân als Dantumadiel hecht waarde aan het uitgangspunt van vrijwilligheid,” laat wethouder Jouke Douwe de Vries van Noardeast-Fryslân (S!N) weten.

De gemeenten stellen een sociaal plan samen waarin de rechten en plichten van hun medewerkers staat beschreven. Wat Wielstra betreft biedt de opbouw van een nieuwe organisatie in Dantumadiel mogelijkheden. ,, Dêr kin ik noch net folle oer sizze, mar wy binne dwaande om in moderne organisaasje foarm te jaan. Foar ús leit in gouden kâns, in blanko papier om alles nei ús eigen winsken yn te rjochtsjen. Wy sjogge op it stuit mei hokker gemeenten wy gearwurkje wolle en wat wy oan de merk oerlitte. Selsstannichheid fan ús gemeente bliuwt it útgongspunt.”

‘Gun ús it besteansrjocht’

Overigens denkt Wielstra dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat de samenwerking, zonder Dantumadielse herindeling stopt. ,, We hawwe in soad petearen mei Noardeast-Fryslân fierd en dat bliuwe we dwaan. We binne bliid mei Noardeast-Fryslân as buorgemeente en we hoopje dat dit oarsom ek sa is. Skieden is nea posityf, mar gun ús it besteansrjocht. We moatte der foar elkoar en ús 65.000 ynwenners wêze.”

Ook wethouder De Vries gooit de deur vanaf zijn Zuid-Duitse vakantieadres niet helemaal dicht. ,,Als gemeente Noardeast-Fryslân laten wij ons niet uit over het standpunt van Dantumadiel, dat is uiteraard aan hen. Wél is het voor onze gemeente van belang dat áls we diensten blijven leveren, dit voor ons ook voordeel op moet leveren. Hierover zullen wij na het reces met Dantumadiel in gesprek.”

Nieuws

menu